Bekijk ook plantenbakken.nl en nornet.nl

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN NORNET PROJECTREALISATIE BV, GEVESTIGD TE TUBBERGEN
 

Gedeponeerd, en van kracht zijnde per 10 juni 2003, bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor De Veluwe en Twente. Inschrijvingsnummer : 08114655


DEFINITIE

koper:
de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Overeenkomst op afstand:
een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Bedenktijd:
de termijn waarbinnen de koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Herroepingsrecht:
de mogelijkheid voor de koper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Duurzame gegevensdrager:
elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 1  TOEPASSELIJKHEID
1.1         Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen op alle door ons aangegane overeenkomsten hoe ook genaamd. Voornamelijk zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van producten aan onze kopers.
1.2         Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “koper” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot ons in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst, evenals elke natuurlijke of rechtspersoon die met ons een koop- of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Voornamelijk wordt onder “koper” ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd.
1.3         Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien er voorzover zulke uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
1.4         Indien ook de koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dat is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper door ons uitdrukkelijk, schriftelijk is aanvaard en voor zover de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met het bepaalde in onze algemene voorwaarden
1.5         Waarin deze algemene voorwaarden gesproken wordt van (levering van) producten wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.
1.6.          Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 2  AANBIEDINGEN
2.1         Al onze offertes dienen te worden aangemerkt als uitnodiging aan de potentiële koper tot het doen van een aanbod. Zij binden ons daarom op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk het tegendeel is bepaald. De aan ons gegeven order geldt als aanbod, welke eerst na schriftelijke bevestiging onzerzijds (orderbevestiging) geacht wordt door ons te zijn aanvaard.
2.2         Van door ons gedane offertes maken deel uit – voornamelijk ook voor wat betreft het in het vorige lid bepaalde - : ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen, maatopgaven en dergelijke, evenals eventuele bijlagen en bescheiden die op onze offertes betrekking hebben. Dit alles blijft, evenals door ons in dit verband gemaakte gereedschappen, ons eigendom en moet op ons verzoek worden teruggegeven en mag zonder onze uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd of aan derden worden afgegeven. Tevens behouden wij ons alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor.

Artikel 3   TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
3.1         Een overeenkomst met ons komt eerst tot stand wanneer wij een aan ons gegeven order schriftelijk aanvaarden. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop wij onze orderbevestiging verzenden of op het moment dat tot levering is overgegaan. Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigen wij onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treffen wij passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de koper elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
Wij kunnen ons - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien wij op grond van dit onderzoek goede gronden hebben om de overeenkomst niet aan te gaan, zijn wij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Herroepingsrecht bij levering van producten
Bij de aankoop van producten heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste zeven dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de koper. Tijdens deze termijn zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien koper van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ons retourneren, conform de door ons verstrekte instructies.

Herroepingsrecht bij levering van diensten
Bij levering van diensten heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste zeven dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de koper zich richten naar ons bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte instructies.

Kosten in geval van herroeping
Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn  rekening. Indien de koper een bedrag betaald heeft, zullen wij dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Uitsluiting herroepingsrecht

Indien de koper niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door ons alleen worden uitgesloten indien wij dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
                                a) die door de koper tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper;
                                b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
                                c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
                                d) die snel kunnen bederven of verouderen;
                                e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop wij geen invloed hebben;
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de koper is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
4. Eventueel aanvullende afspraken en/of toezeggingen, gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordigers optreden binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingendoor onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurders schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4      PRIJZEN
4.1               Onze prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeen gekomen, exclusief omzetbelasting.
4.2               De wijze van verpakking en verzending wordt door ons bepaald. Verpakkingen worden, tenzij schriftelijk anders overeen gekomen niet door ons teruggenomen.
4.3               Onze prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen,
                    grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.
4.4               Wij behouden ons het recht voor, om indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in een of
                    meer van de kostenfactoren optreden deze verhogingen aan de koper in rekening te brengen. De koper heeft bij de prijsverhoging binnen drie maanden na het
                    sluiten van de overeenkomst de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk  ontbonden te verklaren.

Artikel 5      AFLEVERINGS- EN LEVERINGSTERMIJNEN
5.1      De door ons opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeen gekomen. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
5.2      De door ons opgegeven levertijden gaan in op het moment waarop de overeenkomst is tot stand gekomen, mits alle gegevens die wij voor de uitvoering van de order nodig hebben in ons bezit zijn. Levertijden worden verlengd met de tijd gedurende welke de koper enig verschuldigd geworden bedrag, nadat dit opeisbaar is geworden, onbetaald heeft gelaten.
5.3      Wij hebben het recht een order in gedeelten uit te voeren, zulks in die zin dat wij producten naar die mate waarin zij gereed zijn aan de koper leveren. In dit geval zijn wij gerechtigd reeds geleverde producten onmiddellijk aan de koper te factureren.
5.4      Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering van producten af fabriek / magazijn.
5.5       Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de koper bij de ons, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5.6      Verzoekt de koper om de levering van producten op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan zullen wij de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.
5.7      De koper is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan zijn wij gerechtigd om – zulks te onzer keuze – op grond van het bepaalde artikel 6:60 BW te vorderen dat de bevoegde rechter ons van deze verbintenis tot levering van de overeengekomen zaken zal bevrijden, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien de koper niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien de koper overeenkomstig het bovenstaande in gebreke blijft het gekocht binnen de overeengekomen tijd af te nemen en wij de betaling van de koopsom vorderen, worden de zaken geacht te zijn afgeleverd en zullen wij de zaken voor rekening en risico van de koper tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten opslaan. Is geen termijn voor afname overeengekomen, dan zijn wij tot de in deze artikelgenoemde maatregelen bevoegd, indien de zaken niet binnen 1 maand na onze uitnodiging daartoe door de koper zijn afgenomen.
5.8      Eventuele retourzending aan ons moet altijd franco, onder opgave van redenen, geschieden: bij de in achtname van deze voorwaarden zijn wij gerechtigd de retourzending te weigeren en / of terug te sturen op kosten van de koper. Een retourzending geschiedt op kosten van De koper.

Artikel 6    RECLAME
6.1      De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij ons verstrekt heeft. De koper moet waar het in onze offertes, of wat daarvan in ex artikel 2 lid 2 deel uitmaakt, door ons verstrekte gegevens, maten, gewichten en kleurechtheid e.d. betreft, rekening houden met de gebruikelijke spelingen en met kleine wijzigingen in constructies of onderdelen voorzover deze nodig zijn ten behoeve van een goede uitvoering. De door ons geleverde producten mogen derhalve van de omschrijving in de order afwijken indien en voorzover het gaat om kleine maatverschillen e.d. en ondergeschikte wijzigingen in constructies of onderdelen nodig voor een goede uitvoering.
6.2      Indien bij aflevering van de zaken blijkt, dat deze of de verpakking ervan zijn beschadigd, is de koper verplicht, alvorens de zaken in ontvangst te nemen, door de expediteur proces-verbaal van de schade te laten opmaken, bij gebreke waarvan door ons geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard. Een dergelijk gebrek laat de afnameverplichting, zoals opgenomen in artikel 5 lid 7, onverlegd.
6.3      Klachten van de koper die betrekking hebben op een abusievelijke levering of op gebreken aan producten – andere dan hiervoor in lid 2 bedoeld – die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de koper binnen 8 werkdagen na levering, of binnen 8 werkdagen na factuurdatum indien de producten niet aan de koper konden worden geleverd, aan ons ter kennis worden gebracht. Dit dient schriftelijk te geschieden, met een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van de klachten onder opgave van de factuur waarmee betreffende producten zijn geleverd.
6.4      Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, moeten door de koper binnen 8 werkdagen na aan het licht treden van deze gebreken aan ons ter kennis worden gebracht op de wijze als vermeld in lid 2.
6.5      Ieder vorderingsrecht van de koper jegens ons, betrekking hebbend op gebreken in de door ons geleverde producten, vervalt indien:
               a.       de gebreken niet binnen de in lid 2 en 3 gestelde termijnen en / of niet  op de aldaar aangegeven wijze aan ons ter kennis zijn gebracht;
               b.       de koper ons geen of niet voldoende medewerking verleent terzake van een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
               c.        de koper de producten in strijd met de voorschriften, althans op niet normale wijze heeft gebruikt en of onderhouden;
               d.       de koper veranderingen c.q. wijzigingen heeft aangebracht op/aan de geleverde artikelen,
               e.        de in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken of indien zo’n termijn ontbreekt, de klachten eerstworden geuit, nadat een periode van meer dan 12 maanden sedert de levertijd is verstreken

Artikel 7      AANSPRAKELIJKHEID
7.1            Uitsluitend indien de garantie verplichtingen terzake de door ons geleverde producten niet doorderden, zoals fabrikanten, op zich zijn genomen, kan de koper jegens ons (garantie) aanspraken als bedoeld in het voorgaande artikel doen gelden. Onze aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van fabricage- en materiaalfouten.
7.3           Indien voor ons aansprakelijkheid als bedoeld in lid 1 bestaat, zijn wij slechts gehouden tot – zulks te onzer keuze:
                a.        (kosteloos) herstellen van gebreken of;
                b.        levering van vervangende producten c.q. onderdelen, na ontvangst van de gebrekkige producten c.q. onderdelen of;
                c.        terugbetaling van de ontvangen koopsom / creditering van de aan de koper gezonden factuur, met ontbinding zonder rechterlijke
                           tussenkomst van de gesloten overeenkomst, alles voor zoveel de koopsom, de  factuur en de overeenkomst op geleverde
                           producten betrekking hebben;
                d         een in overleg met de koper te bepalen schadeloosstelling in andere vorm dan hier bedoeld.
7.4       Indien de koper zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de producten reparaties en /of wijzigingen heeft uitgevoerd of doen uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting onzerzijds.
7.5           Wij zijn niet aansprakelijk voor de door ons geleverde zaken, noch voor de schade of kosten, welke mochten ontstaan aan de zaken van de afnemers of van derden, indien deze schade of kosten een gevolg zijn van:
                a.        fouten in een door de afnemer voorgeschreven niet van ons afkomstig ontwerp of in tekeningen, gegevens of orders van de
                           afnemer afkomstig.
                b.        ondeugdelijkheid van materialen of onderdelen die door de afnemer aan ons ter beschikking zijn gesteld;
                c.        functionele ongeschiktheid van materialen en onderdelen waarvan de toepassing door de afnemer is voorgeschreven;
                d.       ondeugdelijke uitvoering van werkzaamheden door derden die door de afnemer in het werk zijn gesteld.

7.6           Behoudens onze eventuele verplichtingen uit hoofde van het voorgaande zijn wij nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds ( door degene die ons voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen). Met name zijn wij niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, direct of indirecte schade hoe ook genaamd, winstderving en stilstandschade daaronder begrepen, geleden door opdrachtgever diens ondergeschikten en bij of door hem te werk gestelden of derden, ontstaan door gehele of gedeeltelijke (her-)levering van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf

7.7     De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden, met neme veroorzaakt door schending van industriële en intellectuele eigendomsrechten, door gebruik van tekeningen, gegevens, modellen of onderdelen, dan wel door toepassing van werkwijzen welke aan ons door of vanwege de afnemer ter uitvoering van de opdracht  zijn verstrekt of zijn voorgeschreven, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper komen.

Artikel 8       EIGENDOMSVOORBEHOUD
8.1      De door ons geleverde producten blijven ons eigendom tot het moment van volledige betaling van de factuur. De door ons aan de koper geleverde zaken zijn geleverd onder de opschortende voorwaarde van volledige betaling van de factuur door de koper. Bij volledige betaling van het factuurbedrag gaat de eigendom van de geleverde zaken van rechtswege op de koper over.
8.2      De koper heeft niet het recht de niet-betaalde zaken in pand te geven, daarop bezitloos pandrecht te vestigen of enig ander zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van  een derde daarop te vestigen.
8.3      Indien ten gevolge van be- of verwerking door de koper  ons eigendomsrecht rustend op de door ons geleverde zaken verloren is gegaan, is de koper onverwijld verplicht op de door be- of verwerking ontstane zaken ten behoeve van ons een bezitloos pandrecht te vestigen. Het is de koper toegestaan de zaken aan derden te verkopen, doch zulks uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening. Alsdan is de koper gehouden de verkregen geldenonverwijld aan ons over te dragen, danwel, indien niet  tegen contante betaling is verkocht, de verkregen orderingen onverwijld aan ons over te dragen.

Artikel 9           BETALING
9.1      Betaling dient te geschieden in gefactureerde valuta, zonder aftrek van enige korting, contant ter plaatse waar wij zijn gevestigd of door overmaking op een door ons aangewezen bankrekening, in beide gevallen onmiddellijk na de levering van de betreffende zaken, althans uiterlijk binnen 8 dagen na de factuurdatum; dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van onze bankrekening als de dag van betaling.
Indien de koper niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan hebben wij het recht, indien en voor zover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de koper, de nakoming van al onze verbintenissen jegens de koper op te schorten, onverminderd alle andere rechten uit het gemene recht voortvloeiend. Wij zijn ten alle tijden gerechtigd de zaken die zich onder de koper (of derden) bevinden, maar ons in eigendom toebehoren, onder ons te nemen, zodra wij in redelijkheid kunnen aannemen dat er reële kans bestaat dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal  voldoen. Het voorgaande laat onverlet de rechten zoals die voor ons voortvloeien uit het gemene recht: met name behouden wij ook het recht de koper na het ons nemen van de zaken tot schadevergoeding aan te spreken.
9.2      Is de koper in gebreke met tijdige betaling, dan verbeurt hij aan ons, zonder dat een nadere aanzegging onzerzijds nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling, een rente van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volle maand wordt gerekend, welke rente onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is. Voorts is de koper gehouden aan de buitenrechterlijke kosten te voldoen die verband houden met de incassering van onze vorderingen; deze kosten worden bepaald op 15% van de hoofdsom, onverminderd ons recht om verdere redelijke kosten ex artikel 6:96 lid 2, sub c, B.W. in rekening te mogen brengen.
9.3      Betalingen strekken eerst in mindering op de in 3 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente (zie artikel 6:44 BW).
9.4      Betalingen vanuit landen binnen dan wel buiten de EU gelegen vinden ten allen tijde plaats voorafgaand aan de levering. De banktransactie voor het totale gefactureerde bedrag zal fysiek en onomkeerbaar op onze bedrijfsrekening moeten zijn bijgeschreven. Indien dit niet het geval is komt de aflevering niet ten uitvoer en zal worden uitgesteld.

Artikel 10      ZEKERHEID
Wij zijn gerechtigd van de koper te vorderen dat hij zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen, zulks met name ook na totstandkoming van de overeenkomst. Indien de door ons verlangde zekerheid niet wordt gegeven, kunnen wij de uitvoering van onze verplichtingen opschorten en / of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, onverminderd de rechten zoals die voor ons uit het gemene recht voortvloeien.

Artikel 11     OVERMACHT
11.1         Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. (zgn. niet toerekenbare tekortkoming in nakoming)
11.2         Onder overmacht wordt mede verstaan: gebrek aan grondstoffen, gebrek aan personeel, bedrijf- of vervoerstoring van welke aard ook, epidemieën, staat van beleg, oorlog, belemmeringen veroorzaakt
11.3         door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids-)instanties.Indien wij door overmacht de Oereenkomst niet tijdig kunnen nakomen, hebben wij het recht de overeenkomst
11.4         op een later tijdstip uit te voeren, dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te onzer keuze. In geval van overmacht kan de koper ons niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 12     TOEPASSELIJK RECHT
Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weense koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 13   GESCHILLENBESLECHTING
Alle geschillen, van welke aard dan ook, verband houdende met of voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en onze verrichte leveringen worden beslecht door de bevoegde rechter te Almelo, tenzij de koper ons binnen één maand nadat wij ons op dit beding hebben beroepen schriftelijk laat weten voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen. Wij behouden ons het recht voor om ons te wenden tot de rechter die op grond van het gemene recht bevoegd is.